(0216) 302 70 40
info@makinaoptik.com

ScyFix Etkisi

scyfix_makinaoptik_header

ScyFix Etkisi

Yapılan hayvan ve insan çalışmalarında, gözün dış yüzeyinden iletilen mikro-düzeylerde elektrik stimülasyonunun uygulanması ile nöromodülasyonun, sağlıklı gözün elektrik aktivite düzeyinin simülasyonu olduğu kanıtlanmıştır.
Oküler yüzeyden göze iletilen akımın, belirli sinir hücrelerinin rejenerasyonunu, uyumakta olan hücrelerin canlanmasını sağladığı ve retinal membranlarda nöroplastisiteye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Bunun sonucunda:
1. Optik sinir yanında retina internöronlarının ve fotoreseptör hücrelerin apoptozdan canlandırılmasında etkin rolü olan nörotrofinler gibi retinal nöroprotektif faktörlerin serbestlenmesi,
2. Aktif transport, membran viabilitesi ve hücre atıklarının eliminasyonunda kritik yol oynayan ATP sentezinin arttırılması,
3. Etkilenmiş hücrelerin stimülasyonunun kan akımı ve oksijenizasyonu arttırması ile mikro-vasküler dolaşımın iyileştirilmesi,
4. İnternöronların repolarizasyonu ile:
a Sinir iletisi ve transmisyon hızının iyileşmesi
b Ateşleme yapmayan hücrelerde azalma
c Nöron remodelasyonunun hafifletilmesi (neuroplastisite) sağlanır.

makinaoptik_scyfix

Bunlara ek olarak, yapılan araştırmalarda, mikro-akım nöromodülasyonunun,
hücre membran potansiyalitesinin modifikasyonu ile hücre elektrik dengesini eski haline getirdiği gösterilmiştir. Buna bağlı olarak, membranlar boyunca hücre potansiyellerinin değişikliklerinin sonucunda hücre homeostaz ve dengelilik haline geri döner.

Sonuçta görülebilen olumlu fizyolojik sonuçlar arasında:
• Alkalinitenin azalması ve hidroklorik asidin düşük düzeyde üretimi ile serbest radikallerin temizlenmesi
• Oksijenizasyonun artması
• Lokalize kanamanın azalması
• Lokal dokunun tonisitesinde artma
• Antisepsi
• Pozitif fibroplazi oluşumu
• Nöromusküler iritabilitenin azalması sayılabilir.

Trans-oküler nöromodulasyon ile geleneksel 20 dakikalık bir tedavi ile vücudun toplam kan akımının %25’ine ulaşım sağlanır. Biyokimyasal mekanizmaların yönetim ve kontrolünde gerekli elektro-manyetik enerjiyi kapan çok sayıda sangüinöz hücre mevcuttur. pH uyarlanması ile kanın animasyon ve mineralizasyonu da buna dahildir. Ayrıca, körlüğe giden hastalıklarda enflame retina hücreleri zamanla hücre fonksiyonlarını yitirebilirler. Adenozin trifosfat (ATP) düzeyleri düşer, protein sentezi azalır, elektriksel direnç artar, ve hücre membran elektrik potansiyelleri azalırken, hücre atıklarının eliminasyonu da azalır. Tüm niyet ve amaçlarla hücreler, nekrobiyozdan (hücre ölümü) önce bir süre için uyur durumda görülürler. Bu noktada, nekrozdan önce hücrelere elektrik nöromodülasyonu sağlanabilirse, kan damarı geçirgenliğinin artacağı, daha normal bir hücresel elektrik potansiyeline ulaşılabileceği, ATP düzeylerinin artacağı, ve protein sentezinin tekrar başlayacağı ileri sürülmüştür.
Bunun sonucunda sinir iletisinin artmasında da kritik muhtemel etkiler vardır. Mikro-akım tedavisi, titreşim füzyon rezolüsyonu ve yenilenme hızlarının arttırılması ile beyne giden sinyal gücünü arttırır.

Makulada 128 milyon piksel vardır, bu, yüksek rezolüsyonlu bir TV ekranından 100 milyon daha fazladır. Artan ATP oluşumu sayesinde aksiyon potansiyellerinin artışı ile oluşan sinyal gücü, iletimi ve geçişindeki seri artış ile çomak ve konilerde re-polarizasyon, rejenerasyon ve görme işlemlemesi kolaylaşır.

Yukarda da belirtildiği gibi, MikroAkım Nöromodülasyon (MCN) tedavisi, hücreiçi ATP (adenozin trifosfat) konsantrasyonlarının artışı yoluyla etki gösterir. Bunlar protein sentezini arttırır ve hücrenin besinleri abzorbe etme kaabiliyetini uyarır (Dr. Ngok Cheng ). Ek olarak, bu mekanizmalarla, MCN tedavisinin RPE verimliliğini arttırdığı ve buna bağlı olarak Makula fonksiyonunu eski haline getirebileceği ve/veya iyileştirebileceği teorize edilmiştir. 500 mikro-amperlik nöromodülasyonun, bir kez, 20 dakikalık uygulanmasında ATP oluşumu %500 artmıştır. ATP, Krebs döngüsü olarak bilinen, mitokondrilerde solunumda glükoz oksidasyonunu tamamlayan sıralı reaksiyonlardan oluşan süreçte mitokondrilerde sentezlenir.
Kroll ve Guerrieri, mitokondri metabolizmasında, ATP sentetaz aktivitesinde azalmaya neden olan yaşla ilgili değişiklikler olduğunu göstermişlerdir. Ek olarak Guerrieri, yaşlanmakta olan ratlerde mitokondri F0F1 ATP sentaz kompleksinde işlevsel ve yapısal farklılıklar mevcut olduğunu göstermiştir.

Çok sayıda retina hastalığının, en azından kısmi olarak, mitokondri işlevinde bir azalma ve bunun sonucu olarak hücreiçi ATP’de azalmanın bir sonucu olduğuna inanılmaktadır. Mitokondri işlevindeki bu azalma, serbest radikal hasarının ve bunun sonucunda mtDNA (mitokondriyal DNA) mutasyonunun sonucudur.

ATP ve retina hastalığı arasında genetik bir ilişki olabileceğine dikkat çekilmiştir. ATP Sentaz (ATPase), ATP sentezini katalize eden bir enzimdir. Şimdi Retinitis Pigmentosa ile ATPase 6 Geninde bir genetik defekt ilişkisi ortaya konmaktadır.

Beklenen Sonuçlar:

Klinik Sonuçlar: Retinitis Pigmentosa ve Kuru tip Yaşa bağlı Makula Dejenerasyonu, dejeneratif durumlar olduğundan, tipik olarak, zamanla, görme keskinliğinde, kontrast duyarlılığında ve genel görmede kötüleşme ile sonuçlanırlar. ScyFIX araştırmacılarının ve bağımsız klinisyenlerin gözlemlerinde, MCN tedavisinin, yalnız hastalığın ilerlemesinde remisyon sağlamakla kalmayıp aynı zamanda, belirli olgularda, hastalık durumunda iyileşme de gösterilebileceği bildirilmiştir. Bu iyileşme sayesinde, bir çok durumda hastalar, bilgisayar kullanımı, okuma, aile ile iletişim ve araba kullanma gibi normal günlük aktivitelerini yapmaya dönebilmektedirler.

Sonuçlar, hastalarda, hastalığın mevcut ilerleme durumu, ve varolan diğer tıbbi hastalıklar, diyet, çevresel etmenler ve önerilere uyum gibi diğer faktörlere bağlı olarak, hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir.

Önerilen uygulama şekli: ScyFIX tedavisinin, günde iki (2) seansta, her seferinde yirmi dakikalık dönemlerde uygulanması önerilir. Bu uzun vadeli bir tedavi olduğundan, bir seansı atlamak regresyona sebep olmayabilir, ve hastalar iyileşme farkedildikten sonra da uygulamayı sürdürmeleri konusunda cesaretlendirilmelidirler. Bu hastalıkların doğası kronik/müzmin olduğundan tedavinin, günde bir kez bile olsa, yaşam boyu sürdürülmesi önerilmektedir.
This makes it easier for your audience onrec.com/news/news-archive/is-it-worth-hiring-professional-resume-writer to connect with you.

© 2014 Makina Optik
İstanbul Merkez
Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ C-3/5 34726
Kadıköy İstanbul
Telefon: (0216) 302 70 40
Fax: (0216) 302 72 08
E-Mail: info@makinaoptik.com